حرفه ای: ادغام دو جدول در گزارش گیری

ساخت وبلاگ
چکیده : سلام خدمت دوستان کد زیر داخل سی شارپ بخوبی کار می کند ولی برای وی بی دات نت عمل نمی کند یعنی به تنها... با عنوان : حرفه ای: ادغام دو جدول در گزارش گیری بخوانید :

سلام خدمت دوستان کد زیر داخل سی شارپ بخوبی کار می کند ولی برای وی بی دات نت عمل نمی کند یعنی به تنهایی از یک جدول اطلاعات را نشان می دهد ولی با دو جدول همزمان اطلاعات را نشان نمی دهد

Private Sub PrintBank()
Da = New SqlDataAdapter("select Name_Compani, Adrese_k, Logo, Tel_Sherkat from TB_MyCompani", Con)

Con.Open()
Dim DTCompany As New DataTable()
Da.Fill(DTCompany)
Con.Close()

Da = New SqlDataAdapter("SearchGhestSell", Con)
Da.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure
Da.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@Code_Me li", TxtSerche.Text)
Dim FactGhest As New DataTable
Da.Fill(FactGhest)

Dim Ds As New DataSet()

Ds.Merge(DTCompany)
Ds.Tables(0).TableName = "DTCompany"
Ds.Merge(FactGhest)
Ds.Tables(1).TableName = "FactGhest"

FactGhestha.Load(Application.StartupPath & "ReportReportFactGhestha.mrt")
FactGhestha.RegData(Ds)
FactGhestha.Render()
FactGhestha.Show()

End Sub

...
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت: 21:24