کمک برای انتقال نوشته به یک ادیتور | بلاگ

کمک برای انتقال نوشته به یک ادیتور

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

سلام
دوستان هر کاری میکنم ، نمیتونم داخل قسمت متن بلاگفا چیزی بنویسم
میخوام از طریق برنامه داخل بلاگفا نوشته ای بزارم.
اینم عکس ش

niloblog.JPG

اینم سورس html

کد HTML:


              "100%">"application" aria-labelledby="txtPostBody_voice" id="txtPostBody_parent" class="mceEditor defaultSkin">"mceVoiceLabel" style="display:none;" id="txtPostBody_voice">متن غنی"presentation" id="txtPostBody_tbl" class="mceLayout" style="width: 580px; height: 241px;" cellspacing="0" cellpadding="0">"presentation" class="mceFirst">"mceLast">
"mceToolbar mceLeft mceFirst mceLast" role="toolbar">
"txtPostBody_toolbargroup" role="group" aria-labelledby="txtPostBody_toolbargroup_voice" tabindex="-1">"application">"txtPostBody_toolbargroup_voice" class="mceVoiceLabel" style="display:none;">نوار ابزار"txtPostBody_toolbar1" class="mceToolbar mceToolbarRow1 Enabled" role="presentation" tabindex="-1" aria-disabled="false" aria-pressed="false" align="" cellspacing="0" cellpadding="0">
"mceToolbarStart mceToolbarStartButton mceFirst">"position: relative">"button" id="txtPostBody_bold" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_bold" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_bold_voice" title="متن ضخیم (Ctrl+B)" tabindex="-1">"mceIcon mce_bold">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_bold_voice">متن ضخیم (Ctrl+B)"position: relative">"button" id="txtPostBody_italic" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_italic" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_italic_voice" title="متن مورب (Ctrl+I)" tabindex="-1">"mceIcon mce_italic">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_italic_voice">متن مورب (Ctrl+I)"position: relative">"button" id="txtPostBody_underline" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_underline" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_underline_voice" title="متن زیر خط دار (Ctrl+U)" tabindex="-1">"mceIcon mce_underline">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_underline_voice">متن زیر خط دار (Ctrl+U)"position: relative">"button" id="txtPostBody_strikethrough" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_strikethrough" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_strikethrough_voice" title="خط وسط" tabindex="-1">"mceIcon mce_strikethrough">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_strikethrough_voice">خط وسط"position: relative">"mceSeparator" role="separator" aria-orientation="vertical" tabindex="-1">"position: relative">"button" id="txtPostBody_justifyleft" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_justifyleft" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_justifyleft_voice" title="تراز چپ" tabindex="-1">"mceIcon mce_justifyleft">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_justifyleft_voice">تراز چپ"position: relative">"button" id="txtPostBody_justifycenter" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_justifycenter" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_justifycenter_voice" title="تراز وسط" tabindex="-1">"mceIcon mce_justifycenter">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_justifycenter_voice">تراز وسط"position: relative">"button" id="txtPostBody_justifyright" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_justifyright" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_justifyright_voice" title="تراز راست" tabindex="-1">"mceIcon mce_justifyright">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_justifyright_voice">تراز راست"position: relative">"button" id="txtPostBody_justifyfull" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_justifyfull" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_justifyfull_voice" title="هم تراز کردن" tabindex="-1">"mceIcon mce_justifyfull">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_justifyfull_voice">هم تراز کردن"mceToolbarEnd">"position: relative">"listbox" aria-haspopup="true" aria-labelledby="txtPostBody_fontselect_voiceDesc" aria-describedby="txtPostBody_fontselect_voiceDesc">"presentation" tabindex="-1" id="txtPostBody_fontselect" class="mceListBox mceListBoxEnabled mce_fontselect" aria-valuenow="نوع قلم" cellspacing="0" cellpadding="0">
"mceFirst">"txtPostBody_fontselect_voiceDesc" class="voiceLabel" style="display:none;">نوع قلم"txtPostBody_fontselect_text" tabindex="-1" href="javascript:;" class="mceText mceTitle" onclick="return false;" onmousedown="return false;">نوع قلم"mceLast">"txtPostBody_fontselect_open" tabindex="-1" href="javascript:;" class="mceOpen" onclick="return false;" onmousedown="return false;">"display:none;" class="mceIconOnly" aria-hidden="true">
"position: relative">"listbox" aria-haspopup="true" aria-labelledby="txtPostBody_fontsizeselect_voiceDesc" aria-describedby="txtPostBody_fontsizeselect_voiceDesc">"presentation" tabindex="-1" id="txtPostBody_fontsizeselect" class="mceListBox mceListBoxEnabled mce_fontsizeselect" aria-valuenow="اندازه قلم" cellspacing="0" cellpadding="0">
"mceFirst">"txtPostBody_fontsizeselect_voiceDesc" class="voiceLabel" style="display:none;">اندازه قلم"txtPostBody_fontsizeselect_text" tabindex="-1" href="javascript:;" class="mceText mceTitle" onclick="return false;" onmousedown="return false;">اندازه قلم"mceLast">"txtPostBody_fontsizeselect_open" tabindex="-1" href="javascript:;" class="mceOpen" onclick="return false;" onmousedown="return false;">"display:none;" class="mceIconOnly" aria-hidden="true">
"mceToolbarStart">"position: relative">"position: relative">"position: relative">"button" id="txtPostBody_removeformat" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_removeformat" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_removeformat_voice" title="حذف قالب بندی" tabindex="-1">"mceIcon mce_removeformat">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_removeformat_voice">حذف قالب بندی"position: relative">"mceSeparator" role="separator" aria-orientation="vertical" tabindex="-1">"position: relative">"button" id="txtPostBody_image" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_image" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_image_voice" title="درج/ویرایش تصویر" tabindex="-1">"mceIcon mce_image">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_image_voice">درج/ویرایش تصویر"position: relative">"mceSeparator" role="separator" aria-orientation="vertical" tabindex="-1">"position: relative">"button" id="txtPostBody_link" href="javascript:;" class="mceButton mce_link mceButtonDisabled" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_link_voice" title="درج/ویرایش لینک" tabindex="-1" aria-disabled="true">"mceIcon mce_link">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_link_voice">درج/ویرایش لینک"position: relative">"button" id="txtPostBody_unlink" href="javascript:;" class="mceButton mce_unlink mceButtonDisabled" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_unlink_voice" title="غیر لینک کردن" tabindex="-1" aria-disabled="true">"mceIcon mce_unlink">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_unlink_voice">غیر لینک کردن"mceToolbarEnd mceToolbarEndButton mceLast">
"txtPostBody_toolbar2" class="mceToolbar mceToolbarRow2 Enabled" role="presentation" tabindex="-1" aria-disabled="false" aria-pressed="false" align="" cellspacing="0" cellpadding="0">
"mceToolbarStart mceToolbarStartButton mceFirst">"position: relative">"button" id="txtPostBody_emotions" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_emotions" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_emotions_voice" title="شکلک ها" tabindex="-1">"mceIcon mce_emotions">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_emotions_voice">شکلک ها"position: relative">"mceSeparator" role="separator" aria-orientation="vertical" tabindex="-1">"position: relative">"button" id="txtPostBody_cut" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_cut" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_cut_voice" title="برش (Cut)" tabindex="-1">"mceIcon mce_cut">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_cut_voice">برش (Cut)"position: relative">"button" id="txtPostBody_copy" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_copy" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_copy_voice" title="کپی (Copy)" tabindex="-1">"mceIcon mce_copy">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_copy_voice">کپی (Copy)"position: relative">"button" id="txtPostBody_paste" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_paste" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_paste_voice" title="چسباندن (Paste)" tabindex="-1">"mceIcon mce_paste">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_paste_voice">چسباندن (Paste)"position: relative">"button" id="txtPostBody_pastetext" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_pastetext" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_pastetext_voice" title="چسباندن به عنوان متن ساده" tabindex="-1">"mceIcon mce_pastetext">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_pastetext_voice">چسباندن به عنوان متن ساده"position: relative">"button" id="txtPostBody_pasteword" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_pasteword" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_pasteword_voice" title="چسباندن از وُرد" tabindex="-1">"mceIcon mce_pasteword">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_pasteword_voice">چسباندن از وُرد"position: relative">"mceSeparator" role="separator" aria-orientation="vertical" tabindex="-1">"position: relative">"button" id="txtPostBody_bullist" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_bullist" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_bullist_voice" title="لیست نامرتب" tabindex="-1" aria-pressed="false">"mceIcon mce_bullist">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_bullist_voice">لیست نامرتب"position: relative">"button" id="txtPostBody_numlist" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_numlist" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_numlist_voice" title="لیست مرتب" tabindex="-1" aria-pressed="false">"mceIcon mce_numlist">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_numlist_voice">لیست مرتب"position: relative">"button" id="txtPostBody_undo" href="javascript:;" class="mceButton mce_undo mceButtonDisabled" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_undo_voice" title="برگشت به عمل قبل (Ctrl Z)" tabindex="-1" aria-disabled="true">"mceIcon mce_undo">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_undo_voice">برگشت به عمل قبل (Ctrl Z)"position: relative">"button" id="txtPostBody_redo" href="javascript:;" class="mceButton mce_redo mceButtonDisabled" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_redo_voice" title="رفتن به عمل بعد (Ctrl Y)" tabindex="-1" aria-disabled="true">"mceIcon mce_redo">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_redo_voice">رفتن به عمل بعد (Ctrl Y)"position: relative">"mceSeparator" role="separator" aria-orientation="vertical" tabindex="-1">"position: relative">"button" id="txtPostBody_code" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_code" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_code_voice" title="ویرایش سورس HTML" tabindex="-1">"mceIcon mce_code">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_code_voice">ویرایش سورس HTML"mceToolbarEnd mceToolbarEndButton mceLast">
"txtPostBody_toolbar3" class="mceToolbar mceToolbarRow3 Enabled" role="presentation" tabindex="-1" aria-disabled="false" aria-pressed="false" align="" cellspacing="0" cellpadding="0">
"mceToolbarStart mceToolbarStartButton mceFirst">"position: relative">"button" id="txtPostBody_table" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_table" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_table_voice" title="درج/ویرایش جدول" tabindex="-1">"mceIcon mce_table">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_table_voice">درج/ویرایش جدول"position: relative">"mceSeparator" role="separator" aria-orientation="vertical" tabindex="-1">"position: relative">"button" id="txtPostBody_row_props" href="javascript:;" class="mceButton mce_row_props mceButtonDisabled" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_row_props_voice" title="مشخصات سطر جدول" tabindex="-1" aria-disabled="true">"mceIcon mce_row_props">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_row_props_voice">مشخصات سطر جدول"position: relative">"button" id="txtPostBody_cell_props" href="javascript:;" class="mceButton mce_cell_props mceButtonDisabled" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_cell_props_voice" title="مشخصات سلول جدول" tabindex="-1" aria-disabled="true">"mceIcon mce_cell_props">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_cell_props_voice">مشخصات سلول جدول"position: relative">"mceSeparator" role="separator" aria-orientation="vertical" tabindex="-1">"position: relative">"button" id="txtPostBody_row_before" href="javascript:;" class="mceButton mce_row_before mceButtonDisabled" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_row_before_voice" title="درج سطر در قبل" tabindex="-1" aria-disabled="true">"mceIcon mce_row_before">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_row_before_voice">درج سطر در قبل"position: relative">"button" id="txtPostBody_row_after" href="javascript:;" class="mceButton mce_row_after mceButtonDisabled" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_row_after_voice" title="درج سطر در بعد" tabindex="-1" aria-disabled="true">"mceIcon mce_row_after">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_row_after_voice">درج سطر در بعد"position: relative">"button" id="txtPostBody_delete_row" href="javascript:;" class="mceButton mce_delete_row mceButtonDisabled" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_delete_row_voice" title="حذف سطر" tabindex="-1" aria-disabled="true">"mceIcon mce_delete_row">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_delete_row_voice">حذف سطر"position: relative">"mceSeparator" role="separator" aria-orientation="vertical" tabindex="-1">"position: relative">"button" id="txtPostBody_col_before" href="javascript:;" class="mceButton mce_col_before mceButtonDisabled" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_col_before_voice" title="درج ستون در قبل" tabindex="-1" aria-disabled="true">"mceIcon mce_col_before">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_col_before_voice">درج ستون در قبل"position: relative">"button" id="txtPostBody_col_after" href="javascript:;" class="mceButton mce_col_after mceButtonDisabled" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_col_after_voice" title="درج ستون در بعد" tabindex="-1" aria-disabled="true">"mceIcon mce_col_after">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_col_after_voice">درج ستون در بعد"position: relative">"button" id="txtPostBody_delete_col" href="javascript:;" class="mceButton mce_delete_col mceButtonDisabled" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_delete_col_voice" title="حذف ستون" tabindex="-1" aria-disabled="true">"mceIcon mce_delete_col">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_delete_col_voice">حذف ستون"position: relative">"mceSeparator" role="separator" aria-orientation="vertical" tabindex="-1">"position: relative">"button" id="txtPostBody_split_cells" href="javascript:;" class="mceButton mce_split_cells mceButtonDisabled" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_split_cells_voice" title="تقسیم سلول های جدول ادغام شده" tabindex="-1" aria-disabled="true">"mceIcon mce_split_cells">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_split_cells_voice">تقسیم سلول های جدول ادغام شده"position: relative">"button" id="txtPostBody_merge_cells" href="javascript:;" class="mceButton mce_merge_cells mceButtonDisabled" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_merge_cells_voice" title="ادغام سلول های جدول" tabindex="-1" aria-disabled="true">"mceIcon mce_merge_cells">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_merge_cells_voice">ادغام سلول های جدول"position: relative">"button" id="txtPostBody_hr" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_hr" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_hr_voice" title="درج خط افقی" tabindex="-1">"mceIcon mce_hr">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_hr_voice">درج خط افقی"position: relative">"mceSeparator" role="separator" aria-orientation="vertical" tabindex="-1">"position: relative">"button" id="txtPostBody_sub" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_sub" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_sub_voice" title="پایین نویس" tabindex="-1">"mceIcon mce_sub">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_sub_voice">پایین نویس"position: relative">"button" id="txtPostBody_sup" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_sup" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_sup_voice" title="بالا نویس" tabindex="-1">"mceIcon mce_sup">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_sup_voice">بالا نویس"position: relative">"mceSeparator" role="separator" aria-orientation="vertical" tabindex="-1">"position: relative">"button" id="txtPostBody_ltr" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_ltr" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_ltr_voice" title="جهت چپ به راست" tabindex="-1">"mceIcon mce_ltr">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_ltr_voice">جهت چپ به راست"position: relative">"button" id="txtPostBody_rtl" href="javascript:;" class="mceButton mceButtonEnabled mce_rtl" onmousedown="return false;" onclick="return false;" aria-labelledby="txtPostBody_rtl_voice" title="جهت راست به چپ" tabindex="-1">"mceIcon mce_rtl">"mceVoiceLabel mceIconOnly" style="display: none;" id="txtPostBody_rtl_voice">جهت راست به چپ"mceToolbarEnd mceToolbarEndButton mceLast">
"#" accesskey="z" title="پرش به دکمه های ابزار - Alt+Q ، پرش به ویرایشگر - Alt-Z ، پرش به مسیر عنصر - Alt-X" onfocus="tinyMCE.getInstanceById('txtPostBody').focus();">
"mceIframeContainer mceFirst mceLast">
ادیتورش هم اسمش : tinymce

اینم کد فرم

کد HTML:

"tinymce" class="mceContentBody " onload="" spellcheck="false" dir="ltr" contenteditable="true">

اینم کد سی شارپم.
      HtmlWindow Frame = webBrowser1.Document.Window.Frames[0];HtmlElementCollection BodyElement = Frame.Document.GetElementsByTagName("body");
BodyElement[0].InnerText = "For Test";

تمام اینترنت رو هم زیرو کردم به هیچ نتیجه ای نرسیدم.
ممنون میشم دوستان کمک کن ...
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت: 19:42